Ấn Độ có số người canh tác hữu cơ lớn nhất thế giới. Ảnh: Samrat Mukherjee

Thêm vào đó, Ấn Độ chiếm hơn 30% tổng số người sản xuất hữu cơ toàn cầu (2,7 triệu người). Hai quốc gia có số nông dân được chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn thứ hai và thứ ba lần lượt là Uganda (210.352 người) và Mexico (210.000 người).

Tuy nhiên, khi nói đến diện tích đất canh tác hữu cơ được chứng nhận, Ấn Độ chỉ chiếm 2,59% (1,5 triệu ha) trên tổng diện tích đất nông nghiệp hữu cơ của thế giới (57,8 triệu ha). Trung bình mỗi người nông dân canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Ấn Độ chỉ trồng trọt trên diện tích đất nhỏ hơn 2 ha.

Báo cáo cũng tuyên bố rằng, khu vực nông nghiệp hữu cơ và giá trị của các sản phẩm hữu cơ đang tăng lên. Dữ liệu báo cáo được thống kê từ 178 quốc gia do Viện nghiên cứu Nông nghiệp hữu cơ (FiBL), Sáng kiến ​​Nhà nước về Tính bền vững (SSI) và Trung tâm Thương mại Quốc tế thu thập.